Khô bò miếng

VỤN LỚN GÓI

VỤN LỚN GÓI

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
THỊT BÒ KHÔ HỘP 200G

THỊT BÒ KHÔ HỘP 200G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...

VỤN LỚN GÓI

VỤN LỚN GÓI

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

THỊT BÒ KHÔ HỘP 200G

THỊT BÒ KHÔ HỘP 200G